۰۶ تير ۱۳۸۶

صف بنزین

صفهای بنزین دیشب کیلومتری شد

خیابان انقلاب تقاطع فلسطین ساعت 10شب سه شنبه پنجم تیر هشتادوشش 

alireza [ ۰۶ تير ۱۳۸۶ ]

salam:
khobi agha?
akse jalebi gerefti
khoshhal misham be webloge manam sar bezani va nazareto dar mroedesh behem begi
ByE


603877