امیر سوکی [ ۱۹ بهمن ۱۳۸۶ ]

نام عکس بسیار به دلم نشست .
ممنون.


646380