ندا [ ۲۳ تير ۱۳۸۷ ]

عالیه بر خلاف این مرتیکه فضول حس بغض به من میده شاید چون امروز یه ذره حالم خوب نیست دست مریزاد رفیق


رضا-فاطی [ ۱۰ تير ۱۳۸۷ ]

آخه به علفای بیچاره چی کار دارین عجب آدمایی پیدا میشن یکی از خودت بدون اجازه عکس بگیره ناراحت نمیشی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راستشو بگو نه نمیشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


661697